Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

  1. Algemeen

Alle verkopen gebeuren onder toepassing van de algemene verkoopsvoorwaarden van Sealprof BV. Deze hebben van rechtswege voorrang op de algemene voorwaarden van de klant en op eventuele afwijkende bepalingen vermeld in de bestelling van de klant.

 

  1. Aanbod en prijzen

Onze offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende voorraad. Zij kunnen herzien worden wanneer de prijzen van onze leveranciers stijgen. Vermits de prijzen slechts onder voorbehoud gegeven worden, zijn wij niet verantwoordelijk voor vergissingen in de prijsopgave.

Prijzen gelden steeds exclusief btw.

Sealprof BV houdt zich het recht voor om de prijs te wijzigen in geval van een materiële fout.

Indien de leveringsplaats of omstandigheden met betrekking tot de levering wijzigen op verzoek van de klant, of indien de klant hiertoe onjuiste of onvolledige informatie heeft bezorgd, is de Onderneming gerechtigd om kosten die voortvloeien uit dergelijke wijziging of onjuiste informatie te factureren aan de klant.

 

  1. Bestellingen

De bestelling wordt pas definitief na het verzenden van de orderbevestiging en na betaling van het verschuldigde bedrag.

Indien de klant een consument is, dan heeft de consument het recht om binnen een termijn van 14 dagen, zonder opgave van redenen, de bestelling te herroepen. In geval van herroeping draagt de consument de kosten voor de terugzending van de producten. Het herroepingsrecht staat niet open voor Professionele Kopers.

In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelling.

Speciaal bestelde producten worden niet teruggenomen. 

  1. Leveringen

De leveringstermijnen zijn louter indicatief en niet bindend. 

De koper kan in geval van vertraging in de levering geen recht op annulatie van de bestelbon, noch een schadevergoeding eisen, ook niet na ingebrekestelling.

Levering van producten is franco vanaf EUR 250 excl. btw. Voor tegellijm 600€ franco. Verzending en transport gebeuren altijd op risico van de klant, ongeacht of deze franco geschiedt.

Indien de Koper een Consument is, dan heeft de Consument recht op een levering niet later dan 30 dagen na de bestelling, of bij gebreke daarvan, minstens binnen een door de Consument schriftelijk aangegeven aanvullende termijn, die redelijk is gelet op de concrete omstandigheden. Indien de Onderneming ook niet binnen deze aanvullende termijn kan leveren, dan mag de Consument de bestelling annuleren, zonder de in artikel 3.4 bedoelde schadevergoeding verschuldigd te zijn.

 

  1. Klachten

De waarborg op de door ons geleverde goederen beperkt zich tot deze ons toegekend door onze leverancier. En kan in geen enkel geval aanleiding geven tot enige vorm van vergoeding, interesten of schadeloosstelling.

Klachten in verband met de levering van goederen en diensten moeten geschieden per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de 48 u na ontvangst van de goederen. Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet. De klant kan goederen terugsturen enkel na onze uitdrukkelijke toestemming en voor zijn eigen rekening. Geringe, in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kleur, kwaliteit, maat , gewicht, en ontwerp, vormen geen aanvaardbare grondslag voor klachten. Bij ontvankelijke klachten behouden wij het recht te kiezen voor creditering of vervanging.

Klachten betreffende de facturatie dienen te gebeuren per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.

De klant verbindt er zich toe om de goederen in de meest gunstige omstandigheden te bewaren en rekening te houden met de uiterlijke verbruiksdatum, aangegeven op de verpakking.

De verantwoordelijkheid van Sealprof BV tegenover de klant, uit om het even welke hoofde, is steeds beperkt tot de waarde van de koopwaar die het voorwerp van de overeenkomst heeft uitgemaakt.

 

  1. Betaling

Alle facturen zijn betaalbaar op het bankrekeningnummer van Sealprof BV, binnen de termijn zoals aangegeven bij de bevestiging van de bestelling.

Indien een factuur niet wordt betaald binnen de hierboven vermelde termijn, wordt er van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 12% per jaar aangerekend, te rekenen vanaf de factuurdatum.

Onverminderd de 12% intrest, wordt bij niet-vereffening binnen de 30 dagen na dagtekening van de factuur, het bedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van €50 en dit van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling.

In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag houdt Sealprof zich het recht voor alle verdere bestellingen te annuleren of op te schorten tot de betaling van die factuur.

 

  1. Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen blijven eigendom van Sealprof BV zolang de factuur niet volledig betaald is. Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met dit eigendomsvoorbehoud.

.

Ten aanzien van de Consument gaat het risico van verlies of beschadiging aan de producten over op de Consument zodra hij of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in het bezit heeft gekregen. Indien de levering geschiedt op een andere wijze dan voorgesteld door de Onderneming, dan gaat het risico over op de Consument bij levering aan de vervoerder.

 

  1. Aansprakelijkheid

Indien Sealprof BV aansprakelijk zou gesteld worden voor enige directe schade, dan kan zij maar gehouden zijn tot een schadevergoeding die niet meer bedraagt dan maximaal het factuurbedrag, waarvan de gebrekkige zaak deel uitmaakt. De aansprakelijkheid is ten allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Sealprof BV in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

Sealprof BV is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

  1. Toepasselijk Recht en bevoegde rechters

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

Webshop powered by Marcando